Tässä yksi peruste sille, miksi koulun ympärille toivotaan rakennettavan aitaa. Here you can see one reason why they wish to build a wall around the school. Taustalla kylään rakennuttamamme yläkoulu. Behind you can see the school we have build in the village: secondary grammar school.

MUURI DIAMNIADION KOULULLE - HANKE - ALUSTAVAA VALMISTELUA

Kuten Isenge Clubin web sivuilta tarkemmin selviää Collège Mamadou Lamine Fall on Vesilahden yläasteen oppilaiden taksvärkkitöillä hankkimilla varoilla ja yksityishenkilöiden lahjoituksilla rakennettu koulu. Se sijaitsee Senegalin valtiossa suistoalueella Diamniadion kylässä. Koulu vihittiin käyttöön 2015 ja on otettu valion kouluksi, jossa on usean oppiaineen koulutettuja opettajia.
Kylän maantieteellisestä sijainnista johtuvia vallitsevia piirteitä voidaan luetella maaperän suolaisuus ja siitä johtuva niukkakasvuisuus, yksittäiset puut ja piikkisten pensasmainen kasvusto sekä
kulku kylään ainoastaan vesitse pitkän matkan takaa. Kylän kotieläimet, kuten lehmät ja vuohet kuljeskelevät yksittäin ja laumoina vapaina koulun ympärillä. Koulun pihalle tulee myös viillieläimiä ja käärmeitä.
Koulun johtaja on perustellusti ehdottanut koulualueen ympärille rakennettavaksi aita. Aidattava alue käsittäisi koulun, vanhemman toimistona toimivan rakennuksen ja pari muuta asumiskäytössä olevaa taloa. Päätavoite olisi oppilasturvallisuus koulualueella liikkuvien eläinten vuoksi. Lisäksi aidattu alue muodostaisi hallinnollisesti hyvin hahmotettavan kokonaisuuden, jonka merkitystä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta ei voi jättää huomiotta.


Koulun johtaja on ilmoittanut aitausta tarvitsevan alueen koon olevan 200 m x 200 m. Aidan kokonaispituudeksi tulisi näin ollen 800 m.
Millainen olisi aidan rakennusteknillinen ratkaisu. Mikä olisi aidan korkeus. Esim vuohien ja villieläinten korkeushyppytaidot huomioiden korkeus tulisi olla luokkaa 2 m.
Suomalaisittain ensimmäisenä ajatuksena olisi verkkoaita. Yllä mainittu maaperän suolaisuus ja paikallisesti outo ja harvinainen rakenne johtaa siihen, että ajatus verkkoaidasta täytyy hylätä.
Kun katsotaan alueelta otettujen kiinteistöjen kuvia nähdään alueella tyypillisesti käytetty aitaratkaisu. Se on isoista, usein harmahtavista tai vaalean ruskehtavista tiilistä muurattu korkea aita. Tätä voisi vaihtoehtoisesti kutsua muuriksi. Tarkastellaan hieman yksityiskohtaisemmin. Saatuvilla on esim kennomaisen rakenteen omaava tiili, jonka pituus on 40 cm ja korkeus 20 cm. Aidan pohjaa varten tehdään kaivanto, joka on kahden tiilikerroksen syvyinen.
Parin, kolmen metrin välein asennetaan tai valetaan betoniset pilarit, joihin tiilet tukeutuvat.
Kuten mittatiedoista on helposti laskettavissa, tiiliä ja betonia tarvitaan melkoiset määrät, lisäksi peruskaivannon tekeminen ja muuraustyö. Muistetaan, että materiaali kuljetetaan kaukaa isoilla veneillä.


Sitten projektin ydinkysymykseen eli kustannusbudjettiin. Toteutuskelpoisten kustannusten arviointi Suomesta käsin on enemmän kuin haasteellista eikä oikeastaan mahdollista. Huomioidaan esimerkkinä, että pelkästään harkkotiiliä tarvittaisiin lähes kaksikymmentätuhatta kappaletta ja muut rekennusaineet ja resurssit päälle. Karkeaakin karkeampi arvio antaa niin korkean hinnan, että johtopäätöksenä on vain yksi vaihtoehto; projektin laajuus ylittää, nykyinen vaikea yleistilanne lisärasitteena huomioiden, Isenge clubin tämänhetkiset mahdollisuudet ja resurssit reippaasti ja totaalisesti. Kutsuttakoon projektin nykytilannetta clubin kannalta alustavaksi, täysin sitoumuksettomaksi peruskartoitusvaiheeksi. Toimettomina ei kuitenkaan ole oltu. Tapani ja Mamadou Lamine Fall käyvät yhteistyössä ja Isenge clubin nimissä kirjeenvaihtoa Senegaliin opetusministeriöön korkealle tasolle. Kirjeenvaihto on ranskankielistä. Siinä kuvataan kouluprojektin historia avustus- ja yhteistyön näkökulmaa painottaen ja esitellään perustellen koulun johdon esiintuoma aitauksen tarve.  Aidalle pyydetään ministeriön rahoitusta. Ennen ministeriön vastauksen saapumista Isenge clubin puitteissa asian jatkokäsittely on käytännössä mahdotonta.