Rahankeräyslupa

Kiitos, kun harkitsette kummioppilaan hankkimista koulustamme! Koitamme tehdä parhaamme. Thanks for planning to get a scholarship pupil from our school. We try to do our best.

Valmiina kummioppilaaksi! Olkaa hyvä!

Kiitos tuestanne!

Uutena toimintana koulutuksen tukemiseksi Sambiassa on aloitamme kummilapsitoiminnan. Tarkoitus on vahvistaa koulun toimintamahdollisuuksia. Sambian valtio ei ole vielä kertaakaan vuodesta 2009 kyennyt kwachallakaan tukemaan koulun toimintaa, vaikka rakentamamme koulu on hyväksytty osaksi valtion koulujärjestelmää.

Suunnitelmamme mukaan 0-2 -luokkalaisen kummilapsimaksu oli 5 €/kuukausi ja 3-4 -luokkalaisen 8 €/kuukausi. Maksua ei ohjata lapselle tai hänen perheelleen vaan varoista tehdään hankintoja koululle.

Selma and Tauno Fund ry:n rekisteröitiin 1.7.2020. Poliisihallitus myönsi 1.9.2020 päätöksellään RA/2020/987 rahankeräysluvan.

Asiasta kiinnostuneet voivat tiedustella asiaa 050 50 12760 /Tapani tai tapani@isengeclub.fi.

Koulussa on tällä hetkellä luokilla 0-4 yhteensä 82 oppilasta.

Kummilapsitoimintaa varten on avattu erillinen tili:

FI44 3939 0061 4030 51, SBANFIHH.

KESKUSTELUA GOFORE OYJ:N EDUSTAJIEN KANSSA

liittyen myös tähän kummilapsisuunnitelmaan:

3.7.2020 keskustelimme mm. seuraavista asioista:

Yhtiön edustajat tiedustelivat, millainen rekisterijärjestelmä on koululla. Siihen oli helppo vastata. Eiu minkäänlainen. Noin pari vuotta sitten, kun aloimme kysellä oppilaiden todistusten perään, paljastui, että oppilaille ei ole jakaa mitään todistuksia. Siksi teimme heille todistuspohjan ihan omasta päästämme. Paikallisilta emme apua saaneet, mutta täällä Suomen päässä asiaa kyllä osattiin kommentoida. Nyt heillä on käytössä kuitenkin edelleen se meidän laatimamme todistuspohja.

Varmaan viime vuonna aloimme pyytää oppilasluetteloita. Senkin pyynnön toteutuminen vei todella pitkän ajan. Nyt sitten eilen saimme viimein toivomamme: tietokoneella kirjoitetut oppilasluettelot luokittain. Niitä tarvitsemme mm. Selma and Tauno Fund ry:n toiminnassa, jotta voimme yrittää varmuudella seurata, että tukea hakevien oppilaiden nimillä on joku käynyt koulua.

Tältä pohjalta yhtiön edustajat pohtivat, josko he voisivat valmistella/toteuttaa ohjelman, johon kaikki tarvittavat kirjaamista vaativat asiat voisi koota keskitetysti. Esimerkiksi kummioppilaita ottavien ihmisten kohdalla saattaisi olla mahdollista, että he voisivat seurata kummioppilaansa koulun edistymistä. Suomessahan tällainen ei voisi olla mahdollista, mutta kun Sambiassa ei oikein tunnu olevan mitään järjestelmää niin näidenkin asioiden suhteen voidaan valmistelua viedä maalaisjärkisen valmistelun perusteella eteenpäin.

Meillä on valtavasti työtä edes jonkinlaisen rekisterin aikaansaamiseksi, mutta tuo Goforen esittämä ajatus on mielenkiintoinen ja ehdottomasti testaamisen arvoinen. Lapsen etu ja oikeudet tulee tuossakin valmistelussa olla lähtökohta.

KUMMILASTEN ENNAKKOVARAUKSET

ESIKOULU

 

 

 

Pojat

 

Tytöt

 

1

TAMPERE 5.7.

1

TAMPERE 5.7.

2

RUSSIA 7.7.

2

TAMPERE 5.7.

3

VESILAHTI 8.7.

3

GERMANY 7.7.

4

 RIIHIMÄKI 8.8.

4

 VESILAHTI 8.7.

5

 

5

 KEHRO 10.7.

6

 

6

 POHJANMAA 10.7.

7

 

7

 LEMPÄÄLÄ LM 8.8.

8

 

8

 

 

9

 

9

 

10

 

10

 

11

 

 

 

1.LK

 

 

 

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5

 

6

 

6

 

7

 

7

 

8

 

8

 

9

 

 

 

10

 

 

 

2.LK

 

 

 

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

3.LK

 

 

 

1

 

1

TAMPERE 5.7.

2

 

2

TAMPERE 5.7.

3

 

3

TAMPERE 5.7.

4

 

4

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

4.LK

 

 

 

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA- IMPORTANT INFO

MITEN SAAN ITSELLENI KUMMILAPSEN ISENGESTÄ, SAMBIASTA, VESILAHTI COMMUNITY SCHOOL´ISTA?

 

Selma and Tauno Fund ry organisoi toimintaa. Koulussa on 82 oppilasta, joista kummilapsia voi itselleen pyytää. Luokkien 0-2 kummilapsen statuksesta laskutetaan 5 €/kk ja 3-4 -luokkien osalta 8 €/kk.

Voit ilmoittaa kiinnostuksesta kummilapsen saamiseksi Isengen koulusta lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen: isengekummilapsi@gmail.com.

Ilmoittakaa viestissä

  1. Haluatteko tukea tyttö- vai poikaoppilaan opintoja? Valitettavasti emme voi tässä vaiheessa osoittaa kummilapsia sukupuolettoman tai neutraalin vaihtoehdon osalta.
  2. Miltä vuosiluokalta haluaisitte itsellenne kummioppilaan?

Selvitämme tilanteen ja olemme teihin yhteydessä. Kummilapsiasioita hoidamme ainoastaan tämän sähköpostin kautta sekä puhelinnumerosta 040 526 96 53/Selma-Tauno.

Maksaminen alkaa vasta, kun Poliisihallitus on hyväksynyt rahankeruuanomuksemme. Hyväksynnän jälkeen ilmoitamme kummilapsitilinumeron. Kuukausimaksut tulee suorittaa kuukausittain, ulkomailta hyväksymme maksut vuoden aikana kahdessa erässä.

Toivomme toimintaan sitoutuvien kykenevän organisoimaan maksujen kulkemisen asianmukaisesti. Meillä ei ole valitettavasti henkilökuntaa suorittamaan jatkuvaa valvontaa asiassa. Maksujen hoitamattomuuden takia kummilapseus katkeaa 3 kuukauden kuluessa.

Koululta toimitamme aluksi esittelypaperin, josta ilmenee lapsen taustatiedot ja kotiväki sekä lapsen ilmaisema haave oman elämänsä osalta tässä vaiheessa. Jatkossa tavoite on luvata kummivanhemmille vuosittain kaksi viestiä Isengen koulusta ja elämän sujumisesta.

Selma and Tauno Fund ry järjestää ajoittain kummivanhemmille asian tiimoilta toimintaa Suomessa, Saksassa, Venäjällä ja Vietnamissa.

Kummilapsitoiminnan kautta kertyviä varoja ei ohjata suoraan lapsille ja heidän perheilleen vaan varoilla ylläpidetään ja yritetään kehittää koulun toimintaa Isengen kylässä. Kaikista toimenpiteistä tiedotamme aktiivisesti sivustolla www.isengeclub.fi.

Yhteydenpito kummioppilaaseen: Kaikki yhteydenpito hoidetaan meidän kauttamme, emmekä jaa kummihenkilön tietoja oppilaalle tai hänen perheelleen. Kahdesti vuodessa toimitettavat terveiset kummioppilaalta toimitetaan sähköisesti, samoin kuin Isengeen toimitettava aineisto. Jos teillä ei ole käytettävissä sähköpostia, joudumme sopimaan muun tavan aineiston toimittamiseksi. Postittaminen on joka tapauksessa näillä hinnoilla liian kallis ja epävarma menetelmä. Iloisia ja rohkaisevia kummilapsikokemuksia kaikille!

Kiitämme kiinnostuksestanne asiaa kohtaan! Tulevaisuuden Euroopan tulee muistaa hoitaa suhteensa Afrikkaan! Seuratkaa toimintaamme sivustolla www.isengeclub.fi.

 


HOW CAN I SUPPORT A PUPIL AT VESILAHTI COMMUNITY PRIMARY SCHOOL AT ISENGE IN ZAMBIA?

Selma and Tauno Fund ry organizes its activities. The school has 82 students from whom godchildren can be asked for themselves.

The status of a godchild of categories 0-2 is charged 5 € / month and for categories 3-4 8 € / month.

You can indicate your interest in getting a godchild from Isenge school by sending an e-mail to:

isengekummilapsi@gmail.com.

Please indicate in the message

1. Do you want to support the studies of a girl or a boy? Unfortunately, at this stage, we are unable to show godchildren for a genderless or neutral option.

2. From what age group would you like to be a godchild?

We will investigate the situation and contact you. We take care of godchildren's matters only via this e-mail and by phone on 040 526 96 53 / Selma-Tauno.

Payment will not begin until the Police Board has approved our fundraising report. After approval, we will provide the sponsor's child account number. Monthly payments must be made monthly, from abroad we accept payments during the year in two installments.

We hope that those who commit to the operation will be able to organize the flow of payments properly. Unfortunately, we do not have the staff to carry out ongoing monitoring. Due to non-payment of payments, the sponsor childhood will be terminated within 3 months.

From the school, we will initially provide a presentation paper showing the child's background information and household, as well as the child's expressed dream of their own life at this stage. In the future, the goal is to promise the godparents two messages a year about Isenge’s school and the flow of life.

Selma and Tauno Fund ry occasionally organizes activities for godparents in Finland, Germany, Russia and Vietnam.

The funds raised through the activities of godchildren are not directed directly to the children and their families, but the funds are used to maintain and try to develop the school's activities in the village of Isenge. We actively inform about all measures on the website www.isengeclub.fi.

Communication with the sponsor-student: All communication takes place through us and we do not pass on the sponsor information to the student or his family. Greetings from a sponsor student that are sent twice a year are sent electronically, as is material that is sent to Isenge. If you don't have access to emails, we have to agree in a different way to submit the material. In any case, booking at these prices is too expensive and an unsafe method. Happy and encouraging godchildren experiences for everyone!

Thank you for your interest in this matter! The Europe of the future must remember to deal with Africa! Follow our activities on the website www.isengeclub.fi.

 

 

WIE KANN ICH EINEN SCHÜLER AN DER VESILAHTI COMMUNITY PRIMARY SCHOOL IN ISENGE IN ZAMBIA UNTERSTÜTZEN?

 

Der Selma and Tauno Fund organisiert seine Aktivitäten. Die Schule hat 82 Schüler, von denen Patenkinder gefragt werden können.

Der Status eines Patenkindes der Kategorien 0-2 wird mit 5 € / Monat und für die Kategorien 3-4 mit 8 € / Monat berechnet.

Sie können Ihr Interesse an einem Patenkind von der Isenge-Schule bekunden, indem Sie eine E-Mail an folgende Adresse senden:

isengekummilapsi@gmail.com.

Bitte geben Sie in der Nachricht an

1. Möchten Sie das Studium eines Mädchens oder eines Jungen unterstützen? Leider können wir derzeit keine Patenkinder für eine geschlechtslose oder neutrale Option zeigen.

2. Aus welcher Altersgruppe möchten Sie ein Patenkind sein?

 

Wir werden die Situation untersuchen und Sie kontaktieren. Wir kümmern uns nur per E-Mail und telefonisch unter 040 526 96 53 / Selma-Tauno um die Angelegenheiten der Patenkinder.

Die Zahlung beginnt erst, wenn die Polizeibehörde unseren Spendenbericht genehmigt hat. Nach der Genehmigung geben wir die untergeordnete Kontonummer des Sponsors bekannt. Monatliche Zahlungen müssen monatlich erfolgen, aus dem Ausland akzeptieren wir Zahlungen während des Jahres in zwei Raten.

Wir hoffen, dass diejenigen, die sich für die Operation engagieren, den Zahlungsfluss ordnungsgemäß organisieren können. Leider verfügen wir nicht über das Personal, um eine laufende Überwachung durchzuführen. Aufgrund von Zahlungsausfällen wird die Kindheit des Sponsors innerhalb von 3 Monaten beendet.

Von der Schule aus werden wir zunächst ein Präsentationspapier bereitstellen, das die Hintergrundinformationen und den Haushalt des Kindes sowie den ausdrücklichen Traum des Kindes von seinem eigenen Leben in dieser Phase zeigt. In Zukunft ist es das Ziel, den Paten zwei Botschaften pro Jahr über Isenges Schule und den Fluss des Lebens zu versprechen.

Der Selma and Tauno Fund organisiert gelegentlich Aktivitäten für Paten in Finnland, Deutschland, Russland und Vietnam.

Die durch die Aktivitäten von Patenkindern gesammelten Mittel fließen nicht direkt an die Kinder und ihre Familien, sondern werden verwendet, um die Aktivitäten der Schule im Dorf Isenge aufrechtzuerhalten und zu entwickeln. Wir informieren Sie aktiv über alle Maßnahmen auf der Website www.isengeclub.fi.

Kommunikation mit dem Sponsor-Schüler: Die gesamte Kommunikation erfolgt über uns und wir geben die Sponsor-Informationen nicht an den Schüler oder seine Familie weiter. Grüße von einem Sponsorenstudenten, die zweimal im Jahr zugestellt werden, werden elektronisch übermittelt, ebenso wie Material, das an Isenge übermittelt wird. Wenn Sie keinen Zugriff auf E-Mails haben, müssen wir uns auf eine andere Art und Weise einigen, um das Material einzureichen. In jedem Fall ist die Buchung zu diesen Preisen zu teuer und eine unsichere Methode. Glückliche und ermutigende Patenkindererlebnisse für alle!

Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Angelegenheit! Das Europa der Zukunft muss daran denken, sich mit Afrika auseinanderzusetzen! Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf der Website www.isengeclub.fi.

KUMMILAPSISOPIMUS

                                                                SOPIMUS                                                                 Numero: _________

Sopimusosapuolet: Selma and Tauno Fund ry ja __________________________________________

Kummilapsen tukemisesta Vesilahti Community School´issa Sambiassa Isengen kylässä.

Kummilapsista suoritettavat maksut ovat toistaiseksi seuraavat:

0-2 -luokkalainen: 5 €/kuukausi ( 16 snt päivässä, 60 € vuodessa)

3-4 -luokkalainen: 8 €/kuukausi (26 snt päivässä, 96 € vuodessa)

Sopimuksen mukaan maksut suoritetaan kuukausittain tätä varten perustetulle tilille

KUMMILAPSI FI44 3939 0061 4030 51.

Kummilapsimaksuja ei osoiteta lapselle tai hänen perheelleen vaan koko koulun kehittämiseen. Voitte olla halutessanne ottamassa kantaa, millaisiin kehittämistoimiin varoja käytetään. Kaikki informaatio tule jatkossa löytymään myös Isenge Clubin Kummilapsi-sivulta netissä.

Koululta toimitetaan vähintään vuosittain kummille yksi viesti kirjallisessa muodossa sähköisesti. Ensimmäisessä viestissä on mukana kuva lapsesta ja perustiedot perheestä.

Omalta osaltamme emme luovuta kummien yhteystietoja perheille, emmekä perheiden yhteystietoja kummeilla. Kaikki viestintä hoidetaan Selma and Tauno Fund ry:n  kummiosaston kautta.

Tämä sen takia, että toiminta helposti johtaisi siihen, että kummeille alkaisi tulla mitä erilaisimpia tukipyyntöjä varmaankin ihan tarpeellisiin asioihin.

Selma and Tauno Fund ry:n puolesta toivomme maksuliikenteen sujuvan omatoimisesti, sillä organisaatiomme on kovin kevyt, eikä meillä ole erillisiä hallinnon kuluja.

Varaan Vesilahti Community School´ista __________(kpl) kummioppilaan/kummioppilaita

vuosiluokalta: ____________ . Toive: __________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

____________________ __/___.2020                      ________________________________________
                                                                                                                                                                                                           Varaajan allekirjoitus ja nimenselvennys

 (Varauksen voi toimittaa myös sähköisesti, esim. whatsup-kuvana)

Irtisanominen: Kummi voi irtisanoa sopimuksen 2 viikon varoitusajalla ja Selma and Tauno Fund ry jatkuvan maksujen suorittamatta jättämisen takia (Suomi 3 kk, muu maailma 6 kk)

Selma and Tauno Fund ry:n  puolesta: Vahvistamme kummioppilasvarauksen vastaanotetuksi. Mielenkiintoisia yhteistyön aikoja!

 

___________________  __/__.2020                         _____________________________________

                                                                                                                                                                                                                          Selma and Tauno Fund ry:n  puolesta

RAHANKERÄYSLUPA

POLIISIHALLITUS ON 1.9.2020 HYVÄKSYNYT RAHANKERÄYSANOMUKSEMME LUVALLA NUMERO RA/2020/987.

Kiitos Poliisihallitukselle poikkeuksellisen ripeästä toiminnasta asian käsittelyn yhteydessä.